dimarts, 8 de juliol del 2008

TdE053. Francesc Eiximenis. Una fauleta

XIV [DE LA RESPOSTA QUE DONÀ LA GUINEU A UNA QÜESTIÓ QUE LI FOU PROPOSADA]
Una qüestió estec proposada a la guineu aital, ço és, qui cantava millor, o lo papagai o l'ase. E diu que la guineu respòs que cant hi ha de diverses maneres, car algun cant hi ha qui s'apella "quinta" e "octava", altre qui s'apella "lo gros bordó": per què en lo cant apellat "quinta" o "octava", lo papagai n'era mestre, mas en lo cant de "gros bordó" lo senyor d'ase ne faïa meravelles. "Vet (diu ací lo fabulari) com la guineu t'ensenyà ací a satisfer a cascuna part en ço en què no cap consciència ne negun perill, així com deïa lo dit document."
(Del Dotzè del Crestià, cap. DCCCLXXXV.)
Francesc Eiximenis, Contes i faules, text, introducció, notes i glossari de Marçal Olivar, Barcelona, Editorial Barcino ("Els Nostres Clàssics", 6), 1925, p. 154.

Total de visualitzacions de pàgina: