dimecres, 16 d’abril de 2008

Cançons d'infantesa, 4

Cançó d'escondir

Un potet roget:
que isca fora
l'angelet!

Era per a repartir l'ordre en què s'havien d'amagar els participants o l'ordre en què s'establia el joc. L'angelet era qui eixia fora, si li tocava la sort: cada síl·laba comptava com un número en el repartiment de la sort dels participants. Un/ po/tet /ro/get /qu is/ca /fo/ra /l'an/ge/let.
Publica un comentari a l'entrada

Total de visualitzacions de pàgina: